(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អូសេអានីវិញម្ដង៖

V. អម្បូរនាគក្នុងវប្បធម៌នៅតំបន់អូសេអានី

១. នាគក្នុងវប្បធម៌ប៉ូលីណេស៊ី (Polynesian dragons)
* Kihawahine

* Mo'o


* Taniwha

២. នាគក្នុងវប្បធម៌ជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលី (Aboriginal Australian dragons)
* Rainbow Serpent

(ភាគ១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html
(ភាគ២)៖​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html
(ភាគ៣)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html
(ភាគ៤)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328772-2024-02-15-10-50-03.html
(ភាគ៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328908-2024-02-16-11-11-59.html
(ភាគ៦)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329012-2024-02-17-12-25-18.html
(ភាគ៧)៖ ​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329295-2024-02-19-11-57-47.html
(ភាគ៨)៖​​​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329491-2024-02-20-13-03-45.html
(ភាគ៩)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329877-2024-02-21-11-50-28.html
(ភាគ ១០)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/330021-2024-02-22-10-16-58.html
(ភាគ ១១)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/330176-2024-02-23-10-12-12.html
(ភាគ ១២)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/330280-2024-02-24-13-29-06.html